CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019

Smart City Innovations Institut, z.ú.

Soutěž 2019Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.

Vyhlašované kategorie sledují

 • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL),

 • proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  

 • konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 

 • plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)

SOUTĚŽ 2019

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE K SOUTĚŽI, AKTUÁLNÍ DOPLŇKY

  SOUTĚŽ identifikuje a podporuje komunikaci SMART CITY/REGION řešení a projektů aplikovaných veřejnou správou a jejími dodavateli v zájmu reálného růstu kvality života občanů v obcích, městech a regionech.

  Soutěž zachycuje a prezentuje dnes standardně realizovaná chytrá technologická a procesní řešení ať již jako jednotlivé projekty nebo celkové strategické koncepty.

  Propaguje i řešení definující nové trendy v oblasti SMART CITY/REGION, které jsou postavené na kontinuálním rozvoji tohoto prostoru v souladu s globálními trendy.

 • POSTUP PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

  1. V záložce: Harmonogram můžete sledovat termíny pro podání přihlášky, vyhlášení výsledků apod.
  2. V záložce: Vyhlašované kategorie 2019, hodnotící parametry se můžete seznámit s vyhlášenými kategoriemi pro rok 2019
  3. V záložkách: Přihlašujete projekt, vizi/ideu, strategický model/nominujete osobnost, mezinárodní projekt se podrobněji seznamte s kategorií, do které spadá Váš projekt
  4. Následně vyplňte elektronicky formulář: Přihláška 2019 (odkaz na Přihlášku 2019 naleznete vlevo) (vyplnění zabere cca 10 min), Přihláška obsahuje prvotní identifikační údaje
  5. Po odeslání formuláře dojde k verifikaci přihlášky a poté Vám emailem dojde potvrzení o přijetí přihlášky (do 3 dnů)
  6. Během pár dnů Vám dojde emailem výzva k doplnění dalších podkladů (ve shodě se 4 základními hodnotícími parametry/pilíři, které jsou: proveditelnost, udržitelnost, efektivita a data/občan), možné stáhnout ze sekce: Vyhlašované kategorie 2019, hodnotící parametry - Formulář ke stažení
  7. Možnost konzultace při sestavování podrobnějších informací s SCII – primárně se předpokládá použití standardních informací, které má uživatel/dodavatel k dispozici z období přípravy a realizace projektu, nepožadujeme vytváření žádných speciálních podkladů, dokumentů 


  V případě nominace a rozhodnutí poroty – spolupráci při návštěvě v místě uživatele (cca 2-3 hod. prezentace a diskuze)

 • HARMONOGRAM III. ročníku 2019

  SOUTĚŽ

  Vyhlášení roku 2019
  Termín vyhlášení s účastí MMR - 01.03.2019

  Přihlášky
  Termín pro odevzdání národních přihlášek - od 1.04.2019 - do 30.06.2019
  Termín pro odevzdání mezinárodních přihlášek - od 01.04. 2019 - do 30.08. 2019
  Termín zpracování národních přihlášek - 01.07. - 15.07.2019
  Termín zpracování mezinárodních přihlášek - od 01.09. 2019 do 15.09. 2019

  vyhlášení výsledků
  Termín rozeslání blahopřání vítězům s instrukcemi, dopis všem nominovaným - říjen
  Termín slavnostního vyhlášení - listopad 2019

  POROTA

  Termín setkání členů odborné poroty s představiteli MMR - 17. 05. 2019
  Termín konečné nominace přihlášek - 15.06. - 30.06.2019
  Termíny hodnocení na místě - do konce září
  Termín odevzdání hodnocení poroty - říjen

 • VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE 2019, HODNOTÍCÍ PARAMETRY

  Zájmové Kategorie sledují:
  Dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL) Proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST)Konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý regionPlánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)
  Konkrétní oceňované kategorie:

  1. Model – dlouhodobý strategický přístup
  2. Osobnost
  3. Projekty – konkrétní řešení
      a. Obec do 10 tis. obyvatel
      b. Město, městská část 10 - 50 tis. obyvatel     

      c. Město, městská část 50 - 200 tis. obyvatel - NOVINKA PRO ROK 2019 
      d. Město, městská část nad 200 tis. obyvatel     
      e. REGION (mikroregion, sdružení obcí, MAS, kraj)  
       f. IDEA – plánovaný projekt
   4. Speciální ceny poroty
   5. Mezinárodní ceny

  Soutěž posuzuje prostředí ekosystému SMART CITY/REGION z pohledu 4 základních pilířů (detaily v této infomační části)

  - Proveditelnosti,
  - Efektivity,
  - Udržitelnosti a
  - Využití otevřenosti dat ve vazbě na participativní aktivity občanů.  V přiloženém formuláři se můžete seznámit s podrobnými podmínkami hodnotících parametrů. Po verifikaci přihlášky Vám bude poslána elektronická verze přihlášky (viz. Postup přihlášení do soutěže). Tento formulář nevyplňujete, je pouze informativní

  formulář ke stažení
 • PRIHLÁŠKA

  Základní přihláška do SOUTĚŽE 2019 (vyplnění cca 10 min) bude po registraci verifikována na půdě poroty soutěže. Po schválení přihlášky bude následně  přihlašovatel vyzván k doplnění dotazníku - formou samohodnocení (podrobněji viz níže odstavec: PŘIHLAŠUJETE PROJEKT, VIZI, IDEU, STRATEGICKÝ MODEL?).

  Přístup k přihlášce - první položka menu.

 • PŘIHLAŠUJETE PROJEKT, VIZI/IDEU? (BLIŽŠÍ INFORMACE K HODNOCENÍ)

  PROJEKT

  (DNEŠNÍ VNÍMÁNÍ SMART CITY/REGION)

  Tato kategorii představuje realizované projekty – ať již v plném či pilotním provozu. Dává příležitost všem zástupcům veřejné správy či dodavatelům k představení široké škály úspěšných projektů,  aktivně realizovaných a využívaných.

  Smart city koncept a možnost přihlášení různorodých projektů je metodicky vnímáno přes všechny KLÍČOVĚ oblasti, které vstupují do komplexního ekosystému  „smart city/region“. Jedná se tedy o přístupy od chytrých urbanistických řešení, rozvoj klasických městských utilit (energie, voda, …)  až po využití moderních technologií se silnými  inovativní prvky (ICT, IoT).

  Hodnocení projektů přes obecnou metodiku 4 pilířů a současně rozdělení do kategorií podle velikosti sídla implementace poskytují příležitost prezentovat vedle „velkých“ řešení  také řešení, která mají vliv na život občanů v  malých či menších sídlech.

  Přes takto realizované a živé projekty se dnes odvíjí primární vnímaní kvality a úspěchu SC konceptu ze strany klíčového stakeholdera – občanů daného sídla.  A finálně tedy i úspěchu investorů a dodavatelů.

   

  VIZE/IDEA

  (TRENDY a INSPIRACE)

  Rozvoj ekosystémů Smart City/Region  i jednotlivých řešení je v ČR na dobré úrovni a aktivní řešení inspirují další stakeholdery k vstupu do nových projektů. Vedle již úspěšných realizovaných projektů vnímáme tedy jako vysokou přidanou hodnotu i diskuzi, plánování a přípravu projektů ve všech souvislostech – např i o  sledování globálních trendů, plánů na sdílení globálních zkušeností s propojením místních specifik, otevírání  nových oblastí zájmu,

  Soutěž tak poskytuje i volnější kategorii, kde mohou být prezentovány záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SC, mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám  v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik Smart City.

  Předkladatelé doloží základní myšlenky takových řešení, hodnocení proběhne opět ve struktuře 4 základních pilířů s modifikací pro nerealizované projekty (např předpoklady správné proveditelnosti avšak neověřené praxí).


 • PŘIHLAŠUJETE STRATEGICKÝ MODEL/ NOMINUJETE OSOBNOST? (BLIŽŠÍ INFORMACE K HODNOCENÍ)

  MODEL

  (udržitelná BUDOUCNOST Smart City/Region)

  Každý dlouhodobý rozvojový program (zde koncept Smart City/Region) vyžaduje správnou definici  strategických trendů, cílů.  Koncepty vznikající již před 15-20 lety jsou dnes již plnohodnotně  a široce podporované např. přístupem H2020: Smart Cities and Communities apod.

  Konkrétní promítnutí těchto trendů do dlouhodobých rozvojových plánů každé sídelní entity je pak řízeno odpovídají strategií, v našem případě odpovídajícím rozvojovým plánem ekosystému SMART CITY/REGION.  Typickým vyjádřením a představitelem těchto postupů jsou strategie (SC ROAD MAPS, AKČNÍ PLÁNY), vnímání a podpora provázanosti a synergií mezi jednotlivými  dílčími projekty a oblastmi zájmu, podpora udržitelného transferu globálních zkušeností na lokální úroveň, sdílení zkušeností apod.

  Primárním kritériem úspěšnosti projektů této kategorie je tedy komplexnost přístupu k problematice SMART CITY v prostoru sídelní jednotky. Může se jednat o již aplikovaný resp. schválený program k budoucí realizaci.  Nehodnotí se úzce realizace jednoho dílčího projektu (viz kategorie PROJEKT).

  Hodnotící parametry jsou však shodné jako v předchozí kategorii s modifikací vnímající komplexnost, dlouhodobost a stabilitu rozvíjeného ekosystému SC.

  OSOBA

  CHARISMA (SC)

  Organizátor soutěže a partneři soutěže nominují osobnost SC. Nejedná se o specifické prezentace odborníků, aktivistů apod. předané organizátorům soutěže, ale o vnímání expertů a jejich pravidelné působení ve veřejném prostoru, kde se o SC konceptech a modelech diskutuje, prezentují se odborné veřejnosti i občanům, probíhají setkání na konferencích, na sociálních sítích apod, je jmenována jedna osobnost z veřejného sektoru a jedna osobnost ze sfér dodavatelské.

  Členové poroty se setkají osobně s 5 nominovanými osobnostmi, finální jmenování proběhne na základě těchto osobních setkání a shodě členů poroty.

 • MEZINÁRODNÍ PROJEKT (BLIŽŠÍ INFORMACE K HODNOCENÍ)

  MEZINÁRODNÍ PROJEKT

  (TRANSFER KNOW HOW)

  Organizátor soutěže, klíčoví stakeholdeři se záštitou a partneři soutěže  věnují pozornost i představení zahraničních projektů, které jsou úspěšné obvykle v zemi vzniku, ale mají také již stopu mezinárodní prezentace a implementace.

  Reagují tak na globální trendy a v tomto případě trendy EU CEE – v rozvoji SMART ekosystémů a propojování aplikací, projektů a sdílení praxe s okolními státy.  V letošním ročníku budou oceněny úspěšné projekty ze segmentu SMEs (dodavatelé) pro města či regiony. Projekty budou hodnoceny  z následujících destinací: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko.

  Pro registraci projektů je vyčleněn samostatný proces registrací ve spolupráci s lokálními garanty/ partnery SCII v konkrétních zemích.

 • POROTA

  Odborná porota je složena z odborníků a  nejvýznamějších  stakeholders z oblasti SMART CITY/REGION v České republice a Slovenské republice.

  Je jmenována  vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástupci  MMRSMOAKČRNSZMAMSP. Předseda poroty  koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž  pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů, jsou účastníky soutěže plně respektována.


Organizátor

Vyhlašovatelem soutěže je Smart City Innovations Institut z.ú. (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region

 • otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY/ SMART REGION, partnerů SCII

 • dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY/ SMART REGION na celostátní i mezinárodní úrovni a

 • vývoj vlastních specifických produktů (ROAD MAPs, STANDARDY, GIS ENERGY, MOBILITA na územních celcích, ÚZEMNÍ ROZVOJ a URBANISMUS sídel, MEDIA Hub).

Historie 2018/2017

Soutěž 2018, 2017

 • Vítězové 2018

  PŘEHLED 11 OCENĚNÝCH PROJEKTŮ A VÍTĚZŮ

  Odborná porota soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018 letos ocenila tyto vítěze z řad municipalit, krajů, dodavatelů v následujících 11 kategoriích:


  Kategorie soutěž

  Chytrá obec 2018 do 10.000 obyvatel: Městys Svitávka

  Chytré město 2018 do 50.000 obyvatel: Kolín s projektem Kolínská chytrá klíčenka

  Chytré město 2018 nad 50.000 obyvatel: Hlavní město Praha / Operátor ICT za projekt Virtualizace a 3D datový model Prahy

  Chytrý region 2018: Středočeský kraj a Hlavní město Praha / OPERÁTOR ICT za projekt Multikanálového odbavovacího systému

  Idea/vize Smart City 2018: Statutární město Brno / Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky za projekt Využití bioodpadů veřejnou hromadnou dopravou


  Speciální kategorie poroty

  Datový portál města 2018: Hlavní město Praha / Operátor ICT a za řešení Golemio – datový portál Prahy

  Smart City projekt určený komunitám s veřejnosti roku 2018: Za řešení a projekty „HoppyGo a UniqWay“ společnost Škoda Auto DigiLab

  Smart City Startup roku 2018: Ostravská společnost STACK 7 a to za řešení „Vývoje a mezinárodního uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí“

  Urbanismus chytrého města: Karlovy Vary a společnost TOP GIS


  Mezinárodní ceny

  Německý smart city projekt: Řešení a vývoj systému „Data on air pollution into real insights“ německá společnost HawaDawa

  Slovenský smart city projekt: Vývoj a technologický přesah integrace a agregace dat řešení „CITYSIS – otevřené platformy internetu věcí“ – slovenská společnost OMS, a.s.

 • Vítězové 2017

  PRVNÍ ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017 
   
  Poté, co letos v červnu na Pražském hradě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ocenění vítězům kategorií MODEL a OSOBNOST SMART CITY 2017, vybrala v závěru září Odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vítěze také v kategoriích PROJEKT a IDEA 2017. Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže ve druhém kole hodnocení i na základě  výsledků osobních návštěv a pohovorů držitele titulů CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY
  Kategorie PROJEKT představuje realizovaná chytrá řešení, ať již v plném či pilotním provozu. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití opendat a zapojení občanů. Porota nejvýše ocenila tyto obce a tyto projekty: 
  Ve velikostní kategorii “obec o 10 tisíc obyvatel “získaly TITUL CHYTRÁ OBEC 2017 HODONICE   s projektem “Řešení mapových služeb GisOnline”. Obec uskutečnila uživatelsky jednoduchý systém webové mapové aplikace “na míru”, která je velmi efektivním, přesným a pravidelně aktualizovaným řešením pro evidenci, řízení a správu majetku. Jde o rozhraní, které obec publikuje široké veřejnosti a zejména svým občanům. 
   
  Ve velikostní kategorii “město 10 až 50 tisíc obyvatel” se stal NOSITELEM TITULU CHYTRÉ  MĚSTO 2017 PÍSEK za projekt “Veřejná část energetického portálu”. Město Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování pilířů Inteligentní energetika a služby a Integrované struktury a ICT ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti. 
   
  Ve velikostní  kategorii “město nad 50 tisíc obyvatel” zvítězilo a TITUL CHYTRÉ MĚSTO 2017 OBDRŽELO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO za projekt “Brňáci pro Brno” s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS. Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace (BKOM), jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti, operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na místních komunikacích, ale i silnic II. a III. třídy na území města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.

  TITUL CHYTRÝ REGION ZÍSKAL PRO ROK 2017 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZA SVŮJ PROJEKT “KONCEPCE A VIZE CHYTŘEJŠÍ KRAJ.” Koncepce vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek, který má rovněž snížit odliv mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je rovněž export konceptu za hranice kraje. 
   
   
  PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST MÁ SVÉHO VÍTĚZE I V KATEGORII CHYTRÁ IDEA SMART CITY, kde se prezentují  záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SMART CITY a  mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik SMART CITY. 
   
  ODBORNÁ POROTA VYBRALA JAKO VÍTĚZE TÉTO KATEGORIE IDEU  M.C.TRITON “CHYTRÁ ŘEŠENÍ V SOULADU S POTŘEBAMI MĚST A REGIONŮ”. Představuje vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je především v jeho strategické prozíravosti. Město by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti.” Tuto vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces implementace jednotlivých chytrých řešení včetně procesu financování, s využitím “Standardu inteligentní město”. 
   
   
  ODBORNÁ POROTA DÁLE UDĚLILA ZVLÁŠTNÍ CENY V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH: 
   
   
  V KATEGORII “AKTIVITY STARTUPŮ V KONCEPTU SMART CITY” BYLA ZVLÁŠTNÍ CENA UDĚLENA  PROJEKTU  ePARKOMAT - “APLIKACE PRO PREDIKCI OBSAZENOSTI PARKOVACÍCH MÍST V REÁLNÉM ČASE” SPOLEČNOSTI City Smart Parking. Toto řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase  a současně i  generování datových souborů k možnému praktickému využití pro správu a budování měst.  
   
  V KATEGORII HOSPODAŘENÍ S VODOU, KTERÁ  REAGUJE NA AKTUÁLNÍ CELOSPOLEČENSKY DISKUTOVANOU PROBLEMATIKU HOSPODAŘENÍ S VODOU BYLA ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY UDĚLENA PROJEKTU „CHYTRÝ MONITORING VODOMĚRŮ PRO OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ" PŘIHLAŠOVATELE  OVAK (OSTRAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE). Oceněn byl významný  přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou. 
   
  DRUHÝM PROJEKTEM V TÉTO OBLASTI, KTERÝ ZÍSKAL ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY JE   “ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH VYUŽÍVAJÍCÍ TRENDY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY “ SPOLEČNOSTI  LIKO-S. Jejich  projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod. 

Záštita


Hlavní partneři


Partneři


Odborní garanti


Mediální partneři